filosofie

Elke vereniging,  lid van FEBEX blijft verantwoordelijk voor de eigen procedure i.v.m. de beoordeling en aanvaarding van nieuwe leden binnen de eigen beroepsvereniging.

FEBEX stelt als overkoepelende federatie niettemin een Algemene Richtlijn op, met specifieke criteria die in de aanvaardingsprocedure van de aangesloten beroepsverenigingen dienen te worden gerespecteerd, om te beantwoorden aan de minimale kwaliteitseisen die binnen FEBEX worden vooropgesteld, teneinde een gelijkwaardige procedure en gelijkwaardige eisen voor aanvaarding bij de verschillende leden te bekomen.

Door zich te conformeren naar deze geharmoniseerde toelatingsprocedure zullen leden van FEBEX hun leden kunnen aanvaarden volgens een procedure, die gelijkwaardig is met een individuele certificatie door een onafhankelijke instantie vervangt.

FEBEX zal zich organiseren om de toepassing van de geharmoniseerde aanvaardingsprocedure te auditeren bij haar leden.

Op deze wijze wil FEBEX aan de rechtbanken en andere opdrachtgevers een lijst van competente deskundigen ter beschikking stellen, die de deontologische regels opgesteld door FEBEX zullen volgen.

In haar hoedanigheid van beroepsfederatie stelt FEBEX zich tot doel om te waken over de professionele kwaliteit van de individuele leden der aangesloten beroepsverenigingen.

Deze bekommernis gaat naar twee specifieke terreinen :

 1. de beoordelingscriteria die door elke aangesloten beroepsvereniging worden gehanteerd, in het kader van een aanvaardingsprocedure voor nieuwe individuele leden.
 2. het toezicht bij elke beroepsvereniging op de permanente vorming of bijscholing van haar individuele leden

Elke ledenvereniging van FEBEX zal de andere ledenverenigingen informeren omtrent de schrapping om zwaarwichtige redenen van individuele leden.

Aanvaardingsprocedure voor nieuwe leden

CRITERIA DIE VERPLICHT DEEL UITMAKEN VAN DE AANVAARDINGSPROCEDURE VOOR NIEUWE INDIVIDUELE LEDEN VAN EEN BIJ FEBEX AANGESLOTEN BEROEPSVERENIGING

Voor de aanvaardingsprocedure die door iedere beroepsvereniging verplicht moet worden gehanteerd bij de evaluatie van nieuwe individuele kandidaturen, worden hierna een aantal criteria opgesomd dewelke in een bepaalde vorm deel zullen uitmaken van de aanvaardingsprocedure.

Dit moet toelaten om de respectieve aanvaardingsprocedures in overeenstemming te brengen met het professionele niveau dat door FEBEX wordt vooropgesteld als basisvoorwaarde voor een lidmaatschap van een bij FEBEX aangesloten beroepsvereniging.

Als hulp hierbij kan u hierna onze vragenlijst terugvinden (in EXCEL-formaat)

Via deze vragenlijst geef je een beknopte omschrijving van de door uw vereniging toegepaste procedure voor de ledenwerving, die aan ons secretariaat moet worden bezorgd, en door onze aanvaardingscommissie zal worden geëvalueerd.

VRAGENLIJST Onderzoek aanvaardingsprocedure.xls

1 Basisopleiding – Vorming – Beroepservaring

Elke individuele kandidatuur zal verplicht worden vergezeld van

 • een gedetailleerd curriculum vitae, dat inzicht geeft in de belangrijkste opleidings- en ervaringsfases van de kandidaat, incl. een bewijs van de behaalde diploma(s) ;
 • een duidelijke omschrijving van de plaats/aard/duur van de opgedane beroepservaring in de specifieke materie waarvoor de kandidaat zich als deskundige  wil manifesteren ;
 • de nodige controleerbare informatie i.v.m. de beroepservaring die de kandidaat meent te kunnen doen gelden om een zekere kwalificatie binnen de door hem/haar aangezochte beroepsvereniging te verwerven, als parketdeskundige, arbiter, gerechtsexpert, bemiddelaar, verzoeningsdeskundige, enz.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden, niet ouder dan 3 maand.

De beroepservaring die door de kandidaat in zijn c.v. wordt aangehaald, moet worden gestaafd dmv. een referentielijst betreffende zijn/haar activiteit als deskundige in de opgegeven hoedanigheid en zijn specialiteit(en).

Deze ervaring dient zich over een globale duur van minimum 3 of 5 (drie of vijf) jaren uit te strekken.

Voor nieuwe individuele leden kan deze ervaring in een hoedanigheid van gerechtsdeskundige, arbiter, bemiddelaar, verzoeningsprocedure, enz. vervangen worden door het volgen van een basisvormingsprogramma bij een erkende instantie en door het volgen van een stage van minstens één jaar.

Het kandidaatdossier bevat een kopie van minstens 3 (drie) expertiseverslagen, waarvan minstens één per specialiteit en per hoedanigheid.

Eventuele stages die toepasselijk zijn op de activiteit(en) van de kandidaat-deskundige kunnen eveneens deel uitmaken van de beoordelingscriteria.

Het staat de leden van FEBEX vrij om als onderdeel van de Aanvaardingsprocedure een rondvraag te organiseren binnen de eigen beroepsvereniging, met verzoek om commentaar op een ingediende kandidatuur.

2 Voordracht van een kandidatuur

De kandidatuur van een nieuw lid zal worden voorgedragen door twee ‘Peters’ die zelf reeds gedurende minimum 3 jaar lid zijn van de beroepsvereniging en van wie wordt verwacht dat zij met hun peterschap instaan voor de maturiteit en de morele waarde van hun kandidaat .

Indien één of beide Peters binnen de beroepsvereniging deel zouden uitmaken van de aanvaardingscommissie voor nieuwe kandidaturen, dan zullen zij zich onthouden van deelname aan de stemming daarover .

3 Definitie en bevoegdheidsomschrijving der Aanvaardingscommissie

De commissie dient te worden samengesteld uit leden die vertrouwd zijn met de hoedanigheid en/of specialiteit van de kandidaat.  Indien binnen de aanvaardingscommissie geen leden aanwezig zijn in de specialiteit van de te beoordelen kandidaat, dan moet de aanvaardingscommissie beroep doen op een lid dat wel deze ervaring heeft.

De commissie zal iedere door haar weerhouden kandidatuur ook ter goedkeuring voorleggen op de Algemene Vergadering van de beroepsvereniging, waarbij er definitief over de toetreding van de nieuwe leden zal worden gestemd.

4 Inhoud en Verloop van de Aanvaardingsprocedure

De aanvaardingsprocedure dient te voorzien in de evaluatie van een aantal recent opgestelde expertiseverslagen (minstens 3, waarvan minstens één per specialiteit en per hoedanigheid waarbinnen de kandidaat als deskundige wil optreden), gekoppeld aan een interview van de kandidaat.

De aanvaardingsprocedure dient melding te maken van het minimum vereiste opleidings- en ervaringsniveau per specialiteit en per hoedanigheid, die als prioritaire criteria zullen gelden voor de beoordeling van de kandidatuur.

Het staat de leden van FEBEX vrij om te voorzien in een soort ‘beroepsprocedure” voor afgewezen kandidaturen, maar aangezien dergelijke procedure geen impact heeft op het vereiste kwaliteitsniveau, heeft ze voor FEBEX geen verplicht karakter.

5 Discretieplicht van de aanvaardingscommissie

Hoewel het aspect van de discretieplicht geen onderdeel is van de door FEBEX vooropgestelde kwaliteitscriteria, stelt FEBEX het respecteren van een discretieplicht voor de leden van de aanvaardingscommissies als prioritaire vereiste voorop om de professionele belangen van de kandidaten te vrijwaren en hun privacy te beschermen.

De aanvaardingsprocedure moet derhalve de nodige garanties bieden om de overgemaakte documenten tegen verspreiding buiten de commissieleden te vrijwaren en om het vertrouwelijke karakter van de meegedeelde informatie tegenover de kandidaat te garanderen.

6 Ethische code – Deontologie – Huishoudelijk Reglement

De aanvaarding van een nieuw individueel lid zal ondermeer inhouden, dat het nieuwe lid een door de beroepsvereniging opgesteld Huishoudelijk Reglement (inclusief ethische code) voor kennisname én akkoord met de bepalingen ervan zal ondertekenen.

Het Huishoudelijk Reglement  dient ondermeer te voorzien in bepalingen voor het respecteren van een ethische code door de deskundigen, ter vrijwaring van de wettelijke rechten der opdrachtgever, van de objectiviteit en deontologische correctheid van de deskundige, het weigeren van enige andere vorm van ‘beloning der prestaties’ dan de gebruikelijke staat van erelonen, enz.

7 Klachten- en Geschillencommissie

Elke beroepsvereniging zal waken over de vorming en goede werking van een Klachten- en Geschillencommissie, die zowel bevoegd is inzake geschillen gerezen in het kader van een aanvaardingsprocedure als voor naleven van de deontologische code door haar individuele leden en voor eventuele geschillen tussen leden/deskundigen van de eigen beroepsvereniging.

Permanente vorming en bijscholing

REGLEMENT VAN PERMANENTE VORMING EN BIJSCHOLING

 1.  De permanente vorming en bijscholing bestaat in het zich regelmatig verder bekwamen in technische, administratieve en praktijkondersteunende materies door het volgen van erkende lessen of door het leveren van daarmee gelijkwaardig geachte prestaties.  Deze lessen of prestaties leveren punten op zoals hierna bepaald.
 2. De erkende lessen omvatten cursussen, seminaries, studiedagen, congressen en workshops, die aanvaard zijn als permanente vorming; zij kunnen georganiseerd zijn door instellingen, verenigingen of bedrijven (KRID, KGSO, NCDAB, KAVEX).
 3.  De gelijkwaardig geachte prestaties omvatten het doceren van erkende cursussen, het geven van erkende causerieën, het spreken op erkende studiedagen, congressen, seminaries of workshops, het publiceren over deskundigenonderzoek of praktijkondersteunende materies in binnen- of buitenlandse tijdschriften.
 4. Iedere ledenvereniging van FEBEX zal binnen haar organisatie voorzien in een orgaan dat beslist over de activiteiten voor de permanente vorming en bijscholing, die erkend zullen worden.
 5. Elk lid van een beroepsvereniging stelt vrij zijn jaarlijks vormings- en bijscholingsprogramma op, verdeeld over zijn specialiteiten en hoedanigheden.
 6. Een lid dat het vereiste minimum aantal punten niet heeft gehaald, krijgt een verwittiging en wordt bij recidivisme geschrapt van de ledenvereniging van FEBEX.  In geval van betwisting is de klachtencommissie van de ledenvereniging bevoegd voorzover de klacht aanhangig wordt gemaakt volgens het Huishoudelijk Reglement van de betrokken vereniging.